Secret Of Herb
...Punja Puta...

เก๋ากี้

สรรพคุณ

แก้ไอ วิงเวียนศรีษะ บำรุงไต เลือด ตับ และสายตา ใน Compendium of Materia Medice ของจีน บันทึกไว้ว่า "เก๋ากี้ บำรุงไต บำรุงปอด บำรุงสายตา