Secret Of Herb
...Punja Puta...

มะตูม

คุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรค

ต้านออกซิเดชั่น ต้านอักเสบ ต้านอักเสบ ต้านแบคทีเรีย ต้านไวรัส ต้านเบาหวาน

สมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น