Secret Of Herb
...Punja Puta...

เก็กฮวย

คุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรค

ต้านอักเสบ และต้านออกซิเดชั่น ต้านจุลชีพ ต้านมะเร็ง

สมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น