Secret Of Herb
...Punja Puta...

กานพูล

คุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรค

ต้านออกซิเดชั่น ไขมันสูง ต้านจุลชีพ ลดการเกาะตัวกันของเกร็ดเลือด ควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ